Mijn Hangaar
Categorieën

Importeren en BTW

Vliegtuigen importeren uit een niet-lidstaat en BTW heffingen

Het huren/kopen van een vliegtuig zou kunnen impliceren het fysiek doen overschrijden van een grens binnen de EG door dergelijke vliegtuigen. Dit wordt beschouwd als invoer van een vliegtuig. Alhoewel, dergelijke invoer zou niet direct hoeven teweeg brengen tot het doen moeten betalen van invoerrechten of BTW. In dit artikel, zullen wij bekijken wat de teweegbrengende gebeurtenissen zijn. Wij zullen ook bekijken wanneer de huur van een vliegtuig aan BTW onderworpen is en wie voor het betalen van dergelijke BTW aan de belastingautoriteiten verantwoordelijk is. De recente ontwikkelingen op dit gebied zijn zeker opmerkelijk te noemen.

Vliegtuigen welke een EG Grens overschrijden, ongeacht het type van transactie (d.w.z. een verkoop of een huur), worden een vliegtuig, dat een grens van de EG overschrijdt beschouwd als "wordt ingevoerd". In deze context behandelt, wat over het algemeen als „invoerrechten“ wordt bedoeld. De wet kent hierin eigenlijk twee gebieden: douane  rechten en de BTW.

 

Douanerechten

Over het algemeen zijn de douanerechten niet van groot belang voor burgerluchtvaart omdat zij 0% zijn. Enkel zouden slechts de militaire en gelijkaardige vliegtuigen aan 2.7% douanerecht onderworpen kunnen zijn.

Nochtans, kon de douanestatus van vliegtuigen een belangrijke invloed op de behandeling van de BTW hebben. Dit hangt er hoofdzakelijk vanaf of het vliegtuig "permanent" of "tijdelijk" wordt ingevoerd.

Als een vliegtuig niet in een Lidstaat wordt geregistreerd en het zich niet kwalificeert zijnde een goed van de EG, moet het vliegtuig ingeklaard worden voor vrij verkeer binnen de EU en dient een verklaring door de douane afgegeven te worden zijnde het vliegtuig permanent is ingevoerd.

Afhankelijk van het eindgebruik (d.w.z. het burgerlijke/commerciële gebruik) van het vliegtuig, zou dergelijke invoer voor vrij verkeer van douanerechten vrijgesteld moeten zijn, op voorwaarde dat de importeur of bestaande persoon uit wiens naam het vliegtuig worden ingevoerd,een geschreven vergunning van de douane- autoriteiten van betreffende Lidstaat moeten hebben ontvangen waarin te lezen is dat het vliegtuig daadwerkelijk is ingevoerd.

Als het vliegtuig in een niet EU lidstaat en op naam van een persoon welke permanent gevestigd is buiten het grondgebied van de EG en slechts de EG binnengaat en vervolgens weer buiten gaat zijnde zogeheten Transit verkeer (d.w.z. er is geen formele invoer van de vliegtuigen in de EG) zullen de vliegtuigen bij aankomst in de Gemeenschap onder een speciale douaneregeling worden geplaatst waar overeenkomstig geen douane/invoerrechten betaalbaar zijn.

Dit is "tijdelijke invoer met totale vrijstelling van invoerrechten". Er is geen eis ten aanzien van een geschreven of mondelinge verklaring met betrekking tot het vliegtuig aan de douane-autoriteiten om het vliegtuig onder deze douaneregeling te plaatsen.

Echter van deze regeling kan slechts gebruik worden gemaakt indien het vliegtuig:

  1. geregistreerd is buiten het douane grondgebied van de EG op naam van een persoon gevestigde buiten het grondgebied van de EG
  2. het vliegtuig wordt gebruikt door zulk een persoon.
  3. uitsluitend wordt gebruikt voor vervoer beginnende of eindigend buiten het douanegrondgebied van de EG. Vandaar, als een privé vliegtuig voor het vervoeren van raadsleden welke ingezetene zijn van de EU of een groep werknemers welke gezamelijk een vliegtuig bezitten en gebruiken, het niet meer word beschouwd zijnde gebruik door een niet-ingezetene en derhalve wordt gediskwalificeerd voor "tijdelijke" invoer.

 Het is belangrijk om op te merken, dat telkens als een vliegtuig een grens van de EG in de andere richting overschrijdt (d.w.z. uitgaand), wordt het geacht "uitgevoerd" te zijn en verliest het zijn status van "wordt toegelaten in vrij verkeer". Vandaar, indien de EG grens wederom opnieuw wordt overschreden vanuit een niet EG Lid staat , zal het opnieuw dienen te worden "heringevoerd". Echter deze "herinvoer" zoals we hieronder kunnen lezen kan U een voordeel opleveren ten aanzien van de beoordeling en behandeling ten aanzien van de BTW waarvan U zou kunnen profiteren.

 

BTW

Als een vliegtuig nog niet voor "vrij verkeer" in de EG  ingevoerd is en deze later ingevoerd wordt, ( b.v. om het ter beschikking te stellen van een huurder/eigenaar) BTW invoerrechten mogen worden afgedragen om het even welke lidstaat binnen de EG aldaar waar het vliegtuig de EG binnenkomt. BTW tarieven, gehanteerd door de afzonderlijke EG lidstaten, kunt U HIER downloaden.

Geen "invoer" zal worden te zijn geacht om te voorkomen, indien het vliegtuig van de (tijdelijke) opschortingsregime voor douanerechten (zie hierboven) profiteert. Invoeren van het vliegtuig zal slechts mogelijk zijn indien het (tijdelijke) opschortingsregime is opgeheven.

Echter, zelfs als zulk een opschortingsregime niet toepasselijk is, kan dergelijke invoer nog van een vrijstelling profiteren. Bijvoorbeeld, in het geval van " herinvoer", of als de belastingbetaler kan aantonen dat de verkoop van het vliegtuig voor een vrijstelling in aanmerking zou komen. Deze vrijstelling is vergelijkbaar met de toepasselijk voor de huur van een vliegtuig (zie verder).

 

Huurovereenkomst

Tot voor 31 december 2009, de huur van een vliegtuig was een "dienst", gevestigd in de jurisdictie van de verhuurder. Bijvoorbeeld, met betrekking tot de huur, door een Ierse ingezetene verhuurder, werd geacht dat de "dienst" in Ierland wordt gevestigd en zo onderworpen is aan de Ierse regels van de BTW, inclusief van de Ierse vrijstellingsvereisten.
In sommige omstandigheden, kon een alternatieve localisatieregel met betrekking tot vliegtuigen van toepassing geweest zijn zoals die van een verhuurder werden gehuurd die in een jurisdictie buiten de EG ingezeten was.

Vanaf 1 Januari 2010 identificeert de nieuwe localisatieregel in het kader van de BTW richtlijnen, de jurisdictie waarvan de huurder een ingezetene, als plaats van "de dienst" is. Bijvoorbeeld, met betrekking tot een vliegtuig dat van een Ierse ingezetene verhuurder aan een Belgische ingezetene luchtvaartlijn wordt verhuurd, wordt de dienst, in principe, geacht die in België wordt gevestigd, en zo onderworpen is aan de Belgische BTW regels (evenals de Belgische vrijstellingsregels).

Ook wordt een nieuwe alternatieve regel geíntroduceerd met betrekking tot huren voor korte termijn van vliegtuigen (d.w.z. voor een periode van niet meer dan 30 dagen). In zulke gevallen, wordt de huur geacht die in de jurisdictie wordt gevestigd waar het vliegtuig ter beschikking van de huurder wordt gezet (dat niet noodzakelijk de jurisdictie van de huurder is). Bijvoorbeeld, als een vliegtuig van een Belgische luchtvaartlijn bij aankomst op een Amerikaanse luchthaven defect blijkt te zijn en reparatie niet de zelfde dag kan geschieden genoodzaakt is toch een gepland vertrek te doen uitvoeren een ander vliegtuig voor een wekelijkse periode huurt, zal de huur die in de V.S. wordt overeengekomen, worden geacht enzo de Belgische regels van BTW niet van toepassing zijn op de huurovereenkomst.
De huur van vliegtuigen is over het algemeen vrijgesteld van de BTW als het vliegtuig door een luchtvaartlijn gebruikt wordt tegen ene vergoeding voornamelijk op internationale routes werkt. Vandaar, zal de huur van privé vliegtuigen zich niet voor deze vrijstelling kwalificeren.

Er waren sommige "achterdeuren" om deze belastingheffing door permanente invoer via Denemarken of het UK te omringen. Wat betreft Denemarken, is die deur gesloten sinds 1 januari 2009.

De United Kingdom heeft historisch een „gewicht en een ontwerp“ criteria goedgekeurd om een vrijstelling van de BTW te verlenen. De Britse overheid heeft aangekondigd dat vanaf 1 september 2010 het niet meer mogelijk zal zijn om vliegtuigen boven 8.000 kg in te voeren vrij van de BTW, tenzij zij ook voor de vrijstelling onder de algemene regel, d.w.z. kwalificeren wordt gebruikt door een luchtvaartlijn die vooreen beloning voornamelijk op internationale routes werkt of worden gebruikt door een instelling van de Staat. In dit stadium is er onzekerheid over de vraag of deze veranderingen in het UK retrospectief van toepassing zullen zijn.

De vrijstelling voor luchtvaartlijnen die voor beloning voornamelijk op internationale routes werken kan aan verdere vergunning of formaliteiten in bepaalde jurisdicties onderworpen zijn.
Bijvoorbeeld, in België, legt de BTW wetgeving bewijsstukken voorwaarden op, die niettemin als geschiktheidscriteria voor de vrijstelling worden beschouwd. Met andere woorden, voeldoet men niet aan de vereisten t.a.v. bewijsstukken , zelfs als de feitelijke vrijstellingsvoorwaarden (d.w.z. zijnde een gekwalificeerd vliegtuig en een kwalificerende luchtvaartlijn ) aan alle eisen voldoet, zal de Belgische 21%BTW worden opgelegd. De documentaire vereisten betreffen hoofdzakelijk specifieke verwijzingen in de transactiedocumenten (d.w.z. de huurovereenkomst ) en rekeningen.

In Duitsland, zet men de verordeningen van de BTW de specifieke procedure uiteen om te beoordelen of een vliegtuig voor de internationale vliegtuigendiensten wordt gebruikt. In het bijzonder, moet de huurder aan het Federale Ministerie van Financiën in Berlijn aantoonbare geregistreerde documenten, bevestigd door de ambtenaren dat de huurder de internationale vliegtuigen diensten leidt, overleggen. Overeenkomstig de interne regels van de Duitse fiscale overheid, moet de respectieve belastingdienst verantwoordelijk voor het uitgeven van de huurder certificatie om aan te tonen dat de internationale diensten worden geleid. Dergelijke certificatie wordt vereist voor een contractuele partij om rekeningen zonder de BTW te verstrekken. Ook, is het certificatievereiste op een andere overeenkomst van toepassing, het belangrijkste kenmerk is de grensoverschrijdende huur van vliegtuigen. Bijvoorbeeld, een overeenkomst van de beheersdienst, waardoor de verhuurder een vliegtuig aan een vliegtuigenexploitant (de huurder) verhuurt, die moet de vervoerdiensten aan de verhuurder doen toekomen, welke dan als klant van de huurder handelt.

Bovenstaande verstrekte informatie kan als een richtlijn worden gebruikt. Er zal altijd naar de persoonlijke situatie gekeken dienen te worden. 

Indien U het importeren van Uw vliegtuig deskundig wenst te laten uitvoeren kan " vliegtuigentekoop.nl" U hiermede immer van dienst zijn.
Informeer
hier naar onze tarieven.